Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om begränsningar i vem som får driva apotek

Publicerad

Treklöverutredningen föreslår i sitt delbetänkande bland annat att privata vårdgivare inte ska kunna driva apotek eller ha bestämmande inflytande över apotek. Även vårdgivare på den veterinärmedicinska sidan omfattas av förslaget. Syftet är bland annat att minska risken för överförskrivning av läkemedel.

Ladda ner:

I delbetänkandet Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27) överlämnar utredningen sina förslag och bedömningar.

  • Utredningen föreslår att tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument, det vill säga driva ett öppenvårdsapotek, inte ska kunna beviljas den som är vårdgivare. Inte heller sökande som har bestämmande inflytande över en vårdgivare ska kunna beviljas tillstånd. Det kommer alltså finnas möjligheter till delägarskap och andra samarbeten mellan apotek och vårdgivare förutsatt att det inte finns sådant ägande som ger bestämmande inflytande. Detta gäller både vårdgivare som vänder sig till människor och de som vänder sig till djur.

    Bakgrunden till förslaget är att utredningen ser risker med gemensamma ägarförhållanden mellan dessa aktörer, till exempel överförskrivning av läkemedel, onödigt vårdutnyttjande samt att allmänhetens förtroende för vård- och apoteksprofessionerna minskar. Även om det inte har framkommit att riskerna ännu har realiserats bedömer utredningen att det finns en risk att regelverket utnyttjas så att de konstaterade riskerna förverkligas i framtiden.

  • Tillsynsansvaret över öppenvårdsapoteken och vårdgivarna är fördelat på olika myndigheter och olika regelverk. Sedan tidigare finns ett förslag från bland andra Läkemedelsverket om att sekretessbrytande bestämmelser ska införas. Dessa bestämmelser ska underlätta för de olika tillsynsmyndigheterna att dela uppgifter från tillsynen mellan varandra.

    Utredningen bedömer att detta förslag bör genomföras, eftersom det skulle underlätta för myndigheterna att överföra information till varandra. Detta skulle ha betydelse för tillsynen av öppenvårdsapotek och vårdgivare. Utredningen rekommenderar också att det i kommande lagstiftningsarbete på området beaktas om det även bör införas sekretessbrytande bestämmelser som omfattar Jordbruksverket och länsstyrelserna, eftersom dessa har tillsyn över den veterinärmedicinska sidan.

Utredningen bedömer att förslaget inte kommer att påverka tillgängligheten till läkemedel eftersom öppenvårdsapoteken har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel för behandling av både människa och djur. Denna tillhandahållandeskyldighet påverkas inte av apotekets ägarförhållanden. Utredningen bedömer också att förslaget har begränsade konsekvenser för apoteksmarknaden i dagsläget.

Bakgrund

Den så kallade Treklöverutredningen tillsattes år 2021. Utredningens uppdrag var bland annat att göra en översyn av den befintliga regleringen av vårdgivares möjligheter att beviljas tillstånd att äga och driva öppenvårdsapotek. Utredningen har också haft i uppdrag att analysera och föreslå hur uppföljning och tillsyn över öppenvårdsapoteks och vårdgivares verksamheter kan utvecklas.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot