Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förstärkt samverkan gällande it-incidenter

Publicerad

MSB och Polis­myndig­heten ska fördjupa sam­arbetet gällande it-incidenter så att fler brott anmäls och fler inciden­ter rapporteras.

Attacker mot it-system kan få allvarliga konse­kven­ser i stora delar av sam­hället. Uppgifter om attack­erna är viktiga för att kunna utreda eventu­ella brott och ger värde­full infor­mation om hot och sår­bar­heter. Det senare utgör ett viktigt under­lag för att stärka sam­hällets infor­mations- och cyber­säkerhet.

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten att fördjupa samverkan gällande inrapporterade och polisanmälda it-incidenter

Regeringen ger därför Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) och Polis­myndig­heten i uppdrag att fördjupa sam­verkan gällande it-incidenter. Det innebär att former och rutiner ska utarbetas för att Polis­myndig­heten ska få del av den infor­mation om it-incidenter som bedöms kunna innefatta brotts­liga hand­lingar som kommer till MSB.  

Vidare ska Polis­myndig­heten, med stöd av MSB, ta fram en rutin för att infor­mera aktörer som polis­anmäler it-inci­denter om att också rapportera dessa incidenter till MSB, ifall den aktuella aktören omfattas av rapporterings­skyldighet.

Uppdraget ska redovisas till Justitie­departe­mentet senast den 15 augusti 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren