Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla vargförvaltningen

Publicerad

Regeringen beslutar nu om flera uppdrag för att få en grund för framtidens vargförvaltning. Uppdraget består av tre delar. Dels ska Naturvårdsverket analysera om, och i så fall under vilka förutsättningar, vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på 170–270 som angavs i proposition En hållbar rovdjursförvaltning som riksdagen beslutade om 2013. Naturvårdsverket ska också utreda hur skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål. Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt får även i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka åtgärder som behövs om varg med finskt/ryskt ursprung ska kunna flyttas inom Sverige med hänsyn till bl.a. smittskyddet.

– Många människor som bor och verkar på landsbygden känner sig maktlösa och oroade av att se hur vargstammen ökar. De är oroade över sina betesdjur och husdjur. Regeringen tar människors oro på stort allvar. Vargstammen har i dag ökat till över 400 individer, säger landsbygdsminister Anna- Caren Sätherberg.

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är 300 vargar vilket ligger något över det intervall som riksdagen beslutat om, dvs. 170 - 270 vargar. Men referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är en miniminivå som inte får underskridas. Det är därför viktigt att utreda om det finns något vetenskapligt stöd baserat på nuvarande kunskap och förhållanden för att referensvärdet för vargstammen ska vara i linje med riksdagsbeslut och också de tillkännagivanden som regeringen nyligen mottagit av riksdagen om att vargstammen ska minskas. Och att dessa åtgärder inte under några omständigheter äventyrar en gynnsam bevarandestatus med en god genetisk status hos vargstammen. Därför har regeringen givit Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vad som krävs för att vargstammen ska kunna ligga i nivå med det intervall som riksdagen beslutat om. Uppdraget ska redovisas i oktober 2024.

Regeringen har också beslutat att uppdra till Naturvårdsverket att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg och bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål, samt vid behov uppdatera aktuella riktlinjer om skyddsjakt på varg. Ovanstående två uppdrag ska redovisas i mars 2023.

Ett tredje deluppdrag ges till Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att ta fram övergripande gemensamma riktlinjer för vilka åtgärder som behöver vidtas om varg som har invandrat till Sverige från Finland eller Ryssland ska kunna flyttas inom Sverige med hänsyn till smittskyddet i kombination med risken för skador inom renskötseln. Detta uppdrag ska redovisas i april 2024.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney