Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationell strategi mot hiv och aids ska uppdateras

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram underlag till en uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Detta är ett första steg i att se över strategin som senast uppdaterades 2017.

– Sverige är föregångsland vad gäller hivprevention. Men det finns fortsatt flera förbättringsområden, inte minst vad gäller jämlikhet och att säkerställa att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet når alla målgrupper som är särskilt riskutsatta för hivinfektion. Därför påbörjar vi nu arbetet med att uppdatera den nationella strategin mot hiv och aids, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten ska bland annat peka ut eventuella förändringar som skett sedan den senaste revideringen av den nationella strategin gjordes 2017 och lämna förslag på uppdateringar. Myndigheten ska också övergripande analysera hur de olika statsbidragen till ideella organisationer på områden används och lämna förslag för att öka effektiviteten av bidragen så att de främjar den uppdaterade strategin.

I underlaget ska myndigheten även analysera synergier mellan den nationella strategin mot hiv/aids och den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt se över hur strategins mål fungerar som vägledning i arbetet med att nå målen i Agenda 2030 samt WHO:s globala hälsosektorsstrategier för hiv, viral hepatit och sexuellt överförbara sjukdomar för 2022 – 2023, som antogs på Världshälsoförsamlingen i maj 2022.

Underlaget från Folkhälsomyndigheten ska verka för att insatserna ska nå samtliga målgrupper som är särskilt viktiga att nå i det hivpreventiva arbetet och att de insatser som genomförs är i enlighet med aktuellt kunskapsläge.

Folkhälsomyndigheten ska lämna en redovisning till Socialdepartementet senast den 30 april 2023.

24 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hivprevention

Medlen till arbetet mot hiv/aids har utökats i den beslutade statsbudgeten. Folkhälsomyndigheten får även i uppdrag att fördela ytterligare 24 miljoner kronor i bidrag till ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Organisationerna ska ha ansökt om verksamhets- och organisationsbidrag för verksamhetsåret 2022. Det hivpreventiva arbetet och stödarbetet för personer som lever med hiv har påverkats negativt av covid-19-pandemin. Syftet med uppdraget är att stärka det hivpreventiva och det stödjande arbetet med ett extra bidrag.

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Folkhälsomyndigheten senast den 1 december 2022.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström