Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredning om en nationell bioekonomistrategi

Publicerad

Regeringen har som en övergripande prioritering att skapa jobb genom att driva på klimatomställningen. Som ett led i arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. I uppgiften ingår att ge förslag till ett eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov förslag på åtgärder, för en växande bioekonomi. Utredaren ska också analysera genomförbarheten i, och om lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive ett eller flera alternativa förslag till långsiktigt produktionsstöd.

Ladda ner:

– Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa fler jobb i hela landet, och stärka vår försörjningsförmåga. Vi behöver producera mera och utnyttja våra resurser mer effektivt. I detta är en växande hållbar bioekonomi, med basen i skog, jordbruk, och fiske, en självklarhet, och jag är mycket glad att vi tillsatt denna utredning, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Bioekonomistrategin ska syfta till att genom en nationell samling åstadkomma en övergång till en resurseffektiv, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi i världsklass som bidrar till ökad tillgång till biomassa och minskad sårbarhet i samhället, där industri- och tjänstesektor tillsammans med de areella näringarna skapar såväl miljö- och klimatnytta som sysselsättning i hela landet. För att skapa tydliga mervärden bör strategin i första hand fokusera på ökad biobaserad industriell produktion och förädling, och utnyttja synergier med redan existerande strategier och program utan onödiga överlapp.

Klimatomställningen ställer krav på en snabb utfasning av fossila bränslen inom transportsektorn. Reduktionsplikten och skattebefrielse är effektiva styrmedel för att skynda på omställningen i transportsektorn och viktiga för att vi ska kunna nå våra klimatmål, inte minst de som ligger närmast i tiden. För att åtgärderna ska fungera som tänkt krävs god tillgång till förnybara drivmedel. Sverige har också en outnyttjad potential i restprodukter från jord- och skogsbruket som kan användas för produktion av förnybara drivmedel. Samtidigt hämmas investeringar i ny teknik av osäkerheter kring den långsiktiga lönsamheten. Rätt utformat skulle långsiktiga produktionsstöd kunna minska osäkerheten och leda till nya investeringar för en ökad svensk produktion av förnybara flytande drivmedel.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney