Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten att pröva förmågan att rapportera och ta fram lägesbilder under höjd beredskap

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) och Försvars­makten i uppdrag att under 2023 pröva förmågan att rapportera och ta fram samlade läges­bilder under höjd beredskap.

Den säkerhets­politiska utvecklingen i Sveriges närområde har medfört ett behov av att stärka total­försvaret. För att kunna fatta beslut och inrikta total­försvaret under höjd bered­skap är det centralt att nödvändig information förmedlas från relevanta aktörer inom total­försvaret i form av läges­bilder. Förmågan till detta behöver prövas, därför ges nu ett uppdrag till MSB och Försvars­makten att säkerställa myndig­heternas förmåga att rapportera under höjd beredskap. Upp­draget ska ske i samverkan med bered­skaps­myndig­heter, sektors­ansvariga myndig­heter, myndig­heter med uppgifter inom det militära försvaret, läns­styrelser, civil­områdes­ansvariga läns­styrelser, kommuner och regioner. I arbetet innefattas även att utveckla arbets­former för rapportering samt genom­föra kunskaps- och förmåge­höjande insatser.

Uppdrag till Myndigheten för samhälls­skydd och bered­skap och Försvars­makten att pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap

Uppdraget är en del av arbetet med den nya struktur för samhällets kris­beredskap och civilt försvar som regeringen beslutade i våras.

MSB och Försvars­makten ska redovisa slut­satserna från arbetet till Regerings­kansliet senast den 1 april 2024.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren