Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen fortsätter stärka Sveriges livsmedelsberedskap

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera kommuners och regioners nuvarande förutsättningar att säkerställa livsmedelsberedskap inom sina verksamhetsansvar och vid behov föreslå åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att stärka förmågan till livsmedelsförsörjning inom uppbyggnaden av det civila försvaret. Statskontoret ska lämna en muntlig delredovisning senast den 31 maj 2023 och slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 3 oktober 2023.

Kommuner och regioner står för grundläggande samhällsservice som alltid behöver upprätthållas så även under höjd beredskap och ytterst krig. En väsentlig del av detta ansvar gäller försörjningen med livsmedel i kommuners och regioners verksamhetsansvar inom hälso- och sjukvård. Även kommuners verksamhetsansvar för omsorg inom socialtjänstens område och inom förskola och skola. Statskontoret ska analysera kommuners och regioners nuvarande förutsättningar och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till att stärka förmågan till livsmedelsförsörjning.

– Det här uppdraget blir viktigt i arbetet med att stärka livsmedelsberedskapen på kommunal och regional nivå. Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har regeringens prioritet på området varit att stärka Sverige genom att snabba på återuppbyggnaden av det civila försvaret, och påskynda utvecklingen av den livsmedelsberedskap som aviserades i totalförsvarspropositionen 2020.

Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig, behöver stärkas på bred front. Målet för det civila försvaret omfattar bland annat förmågan att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning. Regeringen har utifrån Totalförsvarspropositionen för perioden 2021–2025 fortsatt ett viktigt arbete med att stärka det civila försvaret. Regeringens prioritet har varit tydlig. Det handlar om att stärka Sverige och påskynda utvecklingen av den livsmedelsberedskap som aviserades redan 2020 i totalförsvarspropositionen.

Under 2021 förstärktes det civila försvaret med 1 miljard kronor och under kommande år ökar satsningen stegvis. Tillsammans med de medel som tillfördes redan 2018 innebär tillskottet som aviserades i totalförsvarspropositionen att civilt försvar förstärks med totalt 4,7 miljarder kronor år 2025. Det är den största satsningen på civilt försvar i modern tid.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney