Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för att trygga personalbehoven inom det civila försvaret

Publicerad

Med hänsyn till det allvarliga säkerhetspolitiska läget bedömer regeringen att personalförsörjningen inom det civila försvaret behöver ses över. Regeringen har nu utsett Sören Öman till särskild utredare med uppdrag att analysera och lämna förslag på hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas.

 • Carl-Oskar Bohlin vid ett bord med mikrofon.

  Carl-Oskar Bohlin på regeringens sommarfika för journalister den 27 juli, där han presenterade den nya utredningen.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Statsråden sittande på rad bakom ett bord.

  Statsråden Camilla Waltersson Grönvall, Carl-Oskar Bohlin, Acko Ankarberg Johansson, Romina Pourmokhtari och Johan Pehrson på sommarfikat för journalister den 27 juli.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Civilt försvar omfattar hela samhället och är ett arbete som genomförs av många aktörer, så som myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Det är många verksamheter som är viktiga för att det civila försvaret, och därmed hela totalförsvaret, ska fungera.

– I händelse av krig eller krigsfara behöver samhället snabbt ställas om och resurser mobiliseras för att stärka det civila försvarets förmåga. En viktig del i detta är att säkerställa att den personal som behövs finns inom verksamheter som är viktiga för totalförsvaret. Regeringen har därför i dag tillsatt en utredning som ska se över behoven av personalförstärkningar inom det civila försvaret. Utredningen ska bland annat analysera förutsättningarna för att med stöd av allmän tjänsteplikt och civilplikt stärka personalförsörjningen vid höjd beredskap, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Bestämmelserna om allmän tjänsteplikt och civilplikt togs fram i början av 1990-talet, och i stora delar saknas erfarenhet från tillämpning av bestämmelserna när det gäller att ta personal i anspråk för det civila försvarets behov. Samhället har också genomgått väsentliga förändringar sedan regelverkets tillkomst. Exempelvis har många verksamheter som tidigare bedrevs i offentlig regi övergått till privata aktörer, och förhållandena på arbetsmarknaden har förändrats.

Viktigt uppdrag

– Det här är ett viktigt uppdrag där utredaren behöver ta hänsyn till många aktörers olika behov och intressen och samtidigt hantera ett stort antal juridiskt komplicerade frågeställningar. Sören Öman har den gedigna kompetens och erfarenhet som krävs och det är med tillförsikt som regeringen i dag har utsett honom som utredare, säger Carl-Oskar Bohlin.

Den särskilda utredaren ska bland annat

 • analysera och bedöma behoven av personalförstärkningar inom verksamheter som är viktiga för totalförsvaret vid höjd beredskap,

 • analysera förutsättningarna för att säkerställa det civila försvarets personalbehov med totalförsvarspliktig personal,

 • med utgångspunkt i gällande regelverk om allmän tjänsteplikt och civilplikt föreslå en personalförsörjning av det civila försvaret som är anpassad efter dagens samhälle och de behov som finns inom det civila försvaret,

 • redovisa de åtgärder som krävs och föreslå nödvändiga författningsändringar.

Utredningen ”En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det civila försvaret” ska redovisas senast den 27 januari 2025.

Presskontakt

Cornelia Norman
T.f. pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-804 34 48
e-post till Cornelia Norman

Sören Öman

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen sedan 2015. Han är även ordförande i Rådgivningsnämnden för tjänstegrupplivförsäkringen för anställda hos kommuner och regioner, samt vice ordförande i Nämnden mot diskriminering.

Han har varit särskild utredare i ett tiotal statliga utredningar inom flera olika departements ansvarsområden – både Justitiedepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet. Han är även författare till ett flertal juridiska litterära verk.