Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår moderniseringar av dataskyddslagstiftningen inom socialförsäkringsområdet

Publicerad

Välfärdsbrott kostar årligen samhället tiotals miljarder. För att bekämpa detta föreslår regeringen en lagändring som ska ge Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten utökade möjligheter att använda personuppgifter vid kontroller för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Regeringen föreslår därför i en lagrådsremiss att ge de båda myndigheterna utökade möjligheter att utbyta information, exempelvis med andra myndigheter.

Den föreslagna lagändringen görs i 114:e kapitlet i socialförsäkringsbalken (SFB), som styr Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hantering av personuppgifter. Någon fullständig översyn av dataskyddsregleringen på socialförsäkringsområdet har inte gjorts sedan 2003. Med anledning av den snabba tekniska utveckling som skett de senaste 20 åren, samt ökningen av bidragsbrott, anser regeringen att den aktuella lagstiftningen behöver moderniseras och kontrollverktygen stärkas.

- Den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från välfärdssystemen 2021 uppgick till ca 14,6 miljarder kronor. För att förhindra att bidrag betalas ut till personer som inte har rätt till dem är det helt nödvändigt att kunna använda personuppgifter i kontrollerna och underlätta informationsutbyte mellan myndigheter, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Syftet med förslaget är att myndigheterna ska kunna använda personuppgifter i sitt kontrollarbete, t.ex. i dataanalyser och urval för att identifiera ärenden som kräver en utökad kontroll. Men även i samband med underrättelser till och från andra myndigheter samt vid hanteringen av polisanmälningar.

Regeringens förslag syftar också till att underlätta för informationsutbyten mellan myndigheter. Det ska vara tillåtet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna ut personuppgifter digitalt, så länge det inte strider mot bestämmelser om sekretess och krav på säkerhet.

Ändringarna berör flertalet bestämmelser i 114 kap. socialförsäkringsbalken och därför föreslås att kapitlet upphävs och ersätts med ett nytt, med samma nummer och namn som tidigare. Det nya kapitlet föreslås träda i kraft den 15 februari 2024.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham