Pressmeddelande från Socialdepartementet

Högre krav för kvalificering till välfärden för nyanlända och icke-medborgare

Publicerad

En utredning får i uppdrag att ta fram en ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd. Syftet är att minska risken för att socialförsäkringssystemet och ekonomiskt bistånd kan fungera som så kallade tilldragningsfaktorer för migranter, samt att stärka drivkrafterna för personer som kommer till Sverige att snabbt uppnå en egen försörjning.

De nuvarande socialförsäkringsreglerna gör det möjligt för personer som kommer till Sverige och som kan antas vistas i landet längre tid än ett år, att ta del av ersättningar och bidrag i samma utsträckning som personer som redan bott i Sverige under betydligt längre tid, förutsatt att de har uppehållstillstånd. Regeringen anser att nuvarande villkor för att bli omfattad av den bosättningsbaserade försäkringen är alltför generösa för nyanlända och icke-medborgare och riskerar att urholka legitimiteten i socialförsäkringssystemet.

Enligt regeringens bedömning finns det flera risker med ett generellt och generöst social­försäkrings­system som det svenska. Dels kan det fungera som en tilldragningsfaktor för migranter, dels kan det medföra att nyanlända och icke-medborgare som redan bor i Sverige inte känner tillräckliga incitament för att skapa sig en egen försörjning. Något som på längre sikt kan leda till bidragsberoende och utanförskap. Regeringen anser att detsamma gäller för ekonomiskt bistånd.

– Drivkrafterna för att arbeta behöver stärkas. I dag är det alldeles för många i Sverige som kan jobba, men som i stället försörjer sig genom ersättningar och bidrag. Det är varken ekonomiskt eller socialt hållbart. Det måste i alla lägen löna sig mer att arbeta i stället för att få ersättningar och bidrag. Kvalificeringen är därför avgörande - annars riskerar legitimiteten i det svenska välfärdssystemet att urholkas, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Kommitténs uppdrag i korthet:

  • Analysera och ta ställning till på vilket sätt personer som kommer till Sverige som nyanlända ska kvalificera sig till förmåner enligt socialförsäkringsbalken, särskilt de bosättningsbaserade, samt till ekonomiskt bistånd,
  • analysera och ta ställning till på vilket sätt icke-medborgare som redan bor i Sverige genom övergångsbestämmelser ska kvalificera sig till förmåner enligt socialförsäkringsbalken, särskilt de bosättningsbaserade, samt till ekonomiskt bistånd. Sådana övergångsbestämmelser ska utformas med en skälig tidsfrist att nå upp till kriterierna och med hänsyn till individens redan uppnådda etablering och möjlighet till integrering i Sverige,
  • föreslå en ny modell för successiv kvalificering till socialförsäkringsförmånerna och för kvalificering till ekonomiskt bistånd som är förenlig med EU-rätten och andra bindande internationella åtaganden,
  • analysera förutsättningarna för och lämna förslag på hur rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen kan avskaffas för nyanlända som får etableringsersättning eller, om det enligt EU-rätt eller andra bindande internationella åtaganden inte är möjligt, begränsas för samma grupp,
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2024.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham