Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utredning om en modern exportkontroll av krigsmateriel i ljuset av ett svenskt Natomedlemskap

Publicerad

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över regelverket för tillverkning, tillhandahållande och utförsel av krigsmateriel, inklusive riktlinjerna för utförsel och annan utlandssamverkan, i ljuset av ett svenskt medlemskap i Nato och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Utredaren ska även se över vissa andra frågor för att regelverket för exportkontroll av krigsmateriel ska vara uppdaterat, effektivt och ändamålsenligt. Före detta talman Per Westerberg har utsetts till särskild utredare.

 – Regeringen går nu vidare med frågan om hur det svenska exportkontrollregelverket påverkas av ett svenskt Natomedlemskap. Sverige har, och ska fortsatt ha, en strikt och effektiv exportkontroll av krigsmateriel. Ett svenskt Natomedlemskap och det nya säkerhetspolitiska läget ställer dock krav på vissa förtydliganden i regelverket, säger utrikesminister Tobias Billström.

Utöver att se över regelverket ska utredningen också analysera och föreslå hur regeringens riktlinjer för utförsel och annan utlandssamverkan bör uppdateras med anledning av ett svenskt Natomedlemskap, inklusive ändringar som omhändertar artikel 3 och 5 i nordatlantiska fördraget.

Uppdraget är begränsat till att föreslå ändringar inför ett kommande medlemskap i försvarsalliansen Nato och innebär inte en bredare översyn av riktlinjerna.

Utredaren ska även se över vissa andra frågor, bland annat om tillståndskrav för underleverantörer till svensk försvarsindustri och internationella samarbeten rörande utveckling och produktion av krigsmateriel.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2024.

Om regelverket för exportkontroll

Det svenska exportkontrollregelverket för krigsmateriel består av lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, samt de principer och riktlinjer för krigsmaterielexport som har beslutats av regeringen och som riksdagen har ställt sig bakom. Krigsmateriel får endast exporteras om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt. Ett Natomedlemskap kommer att förändra förutsättningarna för krigsmaterielexport inom Sveriges nationella regelverk.

Om artikel 3 och 5 i nordatlantiska fördraget

I artikel 3 åtar sig parterna att, var för sig och tillsammans, genom egen beredskap och ömsesidigt bistånd, upprätthålla och utveckla sin individuella och kollektiva förmåga att stå emot väpnade angrepp.

Artikel 5 innehåller de ömsesidiga försvarsgarantier som utgör kärnan i Natos kollektiva försvar. Enligt artikeln ska ett väpnat angrepp mot en eller flera av parterna i Europa eller Nordamerika betraktas som ett angrepp mot samtliga parter.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt