Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheter ges i uppdrag att bilda ett råd för skydd av kulturarv

Publicerad

I morgon torsdag den 29 februari har regeringen för avsikt att fatta beslut om ett uppdrag till ett antal myndigheter om att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Rådets syfte ska vara att bidra till en effektiv beredskapsplanering för skydd av samlingar av kulturarv och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer i Sverige.

Regeringen har för avsikt att ge Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och Statens fastighetsverk i uppdrag att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Även de centrala museimyndigheterna och stiftelsemuseerna, de regionala museerna och Svenska kyrkan ska erbjudas plats i rådet. 

Rådet ska vara ett forum för samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt för sammanvägning och prioritering av identifierade behov av beredskapsåtgärder för skyddet av kulturarv i Sverige.

–Regeringen rustar nu Sverige för tidigare otänkbara scenarier och stärker beredskapen på flera områden. Beredskapsplaneringen för skydd av kulturarv vid höjd beredskap och krig i Sverige har tyvärr varit vilande under en längre tid. Medvetenheten om behoven är stora, men kultur-verksamheterna har kommit olika långt. Genom att ge myndigheterna i uppdrag att bilda ett råd för skydd av kulturarv vill regeringen på ett tydligare sätt inkludera kulturarvssektorn i planeringen för det civila försvaret och ge aktörerna i rådet möjlighet att uppnå en effektiv beredskapsplanering, samordna sitt beredskapsarbete och sprida kunskap, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

–Sveriges kulturarv är en angelägen del av vårt institutionella minne och vår identitet. Erfarenheter från kriget i Ukraina visar att Ryssland på ett systematiskt sätt avsiktligen förstör kulturarv i syfte att eliminera Ukrainas identitet och historia för att därigenom också underminera försvarsviljan. Vi behöver därför bygga motståndskraft här och nu för att skydda vårt kulturarv och rådet kommer att var en central aktör i detta arbete, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Arbetet i rådet ska pågå till och med den 28 februari 2027. 

Bakgrund

Mot bakgrund av situationen i Ukraina har frågan om Sveriges beredskap på kulturområdet aktualiserats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap konstaterar i sin rapport "Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans" från 2022, att kultursektorns deltagande i planeringen för det civila försvaret är underutvecklat. Ett av förslagen på åtgärder i rapporten är att inrätta ett nationellt kulturskyddsråd. Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av regeringen den 10 augusti 2023 redovisat de organisatoriska och juridiska förutsättningarna för att inrätta ett nationellt kulturskyddsråd.

Laddar...