Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Indien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Indien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Indien är världens största demokrati och fria val genomförs regelbundet. Landet har en omfattande lagstiftning till skydd för de mänskliga rättigheterna. Trots att levnadsvillkoren har förbättrats de senaste decennierna för många människor i Indien och den absoluta fattigdomen minskat, lever fortfarande hundratals miljoner människor i fattigdom. En stor del av befolkningen har därmed svårt att åtnjuta tillgång till mat, bostad, rent vatten, sjukvård och utbildning. Kvinnor, barn, personer som tillhör de lägre kasterna, urfolk, personer som tillhör etniska och religiösa minoriteter samt personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Problemen tas ofta upp i den allmänna opinionen och regeringen erkänner dessa som utmaningar man försöker lösa.

Rättsväsendet är överbelastat och cirka 70 procent av alla i fängsligt förvar sitter frihetsberövade utan att ha blivit dömda eller ha fått sitt ärende prövat. Korruption är ett utbrett problem och förekommer även inom rätts- och polisväsendet. Tortyr och dödsfall i häkten och fängelser förekommer. Indien tillämpar dödsstraff. Antalet brott med dödsstraff som påföljd har ökat, vilket Indien har fått internationell kritik för.

I samband med terrorismbekämpning och upprätthållande av den inre säkerheten i landet rapporteras om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna från militärens sida. Detta gäller framförallt i de nordöstra delarna av landet och i delstaten Jammu och Kashmir, som delvis täcks av speciallagstiftning. Även militanta grupper gör sig skyldiga till betydande övergrepp.

Civilsamhällesorganisationer har de senaste åren kritiserat den indiska regeringen för att använda det registreringssystem som upprätthålls för att organisationerna ska tillåtas ta emot utländska bidrag till att begränsa organisationernas verksamhet och därigenom deras föreningsfrihet.

Våld mot kvinnor och barn, människohandel, tvångs- och barnarbete utgör allvarliga problem och myndigheternas åtgärder för att komma till rätta med problemen har inte varit fullt ut effektiva. Kvinnor har fortfarande en underordnad ställning i samhället. Könsdiskriminering fortsätter att utgöra ett omfattande problem.

Barnarbete förekommer bland annat inom jordbruket, som arbetskraft i hemmen, tillverkningsindustrin och i gruvor. En kritiserad ändring av lagen om barnarbete 2016 tillåter barnarbete inom familjebaserade verksamheter. Indien har den högsta andelen barnäktenskap i världen.

Rätten att utöva sin religion respekteras generellt. Kristna och muslimska grupper har rapporterat att de upplever att brottsligheten riktad mot dem har ökat sedan 2014. I vissa indiska delstater finns lokala lagar mot påverkan till konvertering för att förhindra att personer ändrar sin religionstillhörighet.

Hatpropaganda riktad mot främst muslimer har rapporterats i indiska medier. Att allt fler indiska delstater lagstiftar mot koslakt och hantering av nötkött hävdar vissa påverkar muslimers ekonomiska möjligheter negativt. Dessa lagar ska också ha använts för att uppvigla hinduiska grupper mot indiska muslimer.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.