Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kina

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kina samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kina är en enpartistat utan allmänna och fria val. Politisk opposition är inte tillåten. Statsapparaten genomsyras av kommunistpartiet. Rättsväsendet är underställt kommunistpartiets kontroll. Författningen garanterar allmän åsikts-, yttrande-, tryck-, förenings-, mötes-, demonstrations- och religionsfrihet, men i praktiken är samtliga friheter inskränkta i varierande grad. Situationen för de medborgerliga och politiska rättigheterna är allvarlig.

Samtidigt som antalet civilsamhällesorganisationer har ökat har det blivit svårare att bedriva verksamhet på ett sätt som ifrågasätter eller utmanar kommunistpartiets officiella linje. Flera lagar med koppling till nationell säkerhet har antagits, bland annat lagen om civilsamhällesorganisationers verksamhet i Kina. Gemensamt för lagstiftningen är att det saknas klara definitioner, vilket ger utrymme för oförutsägbart genomförande. Trakasserier, frihetsberövande och våld mot människorättsförsvarare, advokater och journalister har ökat under 2015 och 2016. Offentliga erkännanden via tv-sändningar förekommer. Detta gäller inte bara kinesiska medborgare utan också utländska. Media används för att kontrollera och styra opinionen.

Kinas ekonomiska utveckling har under de senaste årtiondena möjliggjort stora förbättringar för flera hundra miljoner människor. På så sätt har Kina bidragit till förverkligande av FN:s millenniemål. Enligt officiella källor lever cirka 56 miljoner människor fortfarande under den nationella fattigdomsgränsen.

Våld i hemmet är ett utbrett problem. Ett steg framåt är en ny lag mot våld i hemmet som trädde i kraft 2016 och som bland annat innebär ökade möjligheter för familjemedlemmar att anmäla misstänkta fall av övergrepp till polisen.

Från 2016 har ettbarnspolitiken avskaffats och kinesiska par tillåts nu att skaffa två barn. Det finns dock rapporter om att risken för att graviditetskontroller, tvångsabort och tvångssterilisering används inom ramarna för familjeplaneringspolitiken alltjämt finns kvar.

Förhållandena för de 270 miljoner interna migrantarbetarna är svåra. Vissa reformer har gjorts av Kinas mantalsskrivningssystem, hukou-systemet, som innebär förbättrad tillgång till olika samhällstjänster, till exempel hälsovård. Trots reformerna kvarstår stora utmaningar.

Antalet personer som avrättas varje år är en statshemlighet, men det totala antalet bedöms ha minskat från en betydligt högre nivå i början av 2000-talet. Uppskattningar gör gällande att Kina avrättar flest personer i världen. Antalet brott som kan ge dödsstraff minskade år 2015 från 55 till 47 år.

Hårda straff för brott mot rikets säkerhet är fortsatt mer förekommande i fall som rör minoritetsgrupper och urfolk i de autonoma regionerna Xinjiang och Tibet. Inskränkningar vad gäller utbildning, religion och rörelsefrihet är också särskilt förekommande i dess regioner.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.