Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Papua Nya Guinea

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Papua Nya Guinea samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Papua Nya Guinea är en parlamentarisk demokrati med ett rättsväsende som har en hög grad av oberoende. Det finns ett lagstadgat skydd för flertalet mänskliga rättigheter, men tillämpningen av lagarna har stora brister. I genomgången av situationen för de mänskliga rättigheterna i Papua Nya Guinea inom ramen för FN:s universella granskningsmekanism (UPR) i maj 2016 lyftes bland annat frågor relaterade till våld mot kvinnor, dödsstraffet, användningen av polisiärt våld samt behov av inrättande av en nationell institution för mänskliga rättigheter. Även utbredd fattigdom, korruption och människohandel utgör stora utmaningar för landet.

Diskriminering på grund av kön är förbjuden enligt lag, men djupt rotade könsstereotypa traditioner bidrar till att diskriminering av kvinnor är ett omfattande problem i nästan alla delar av samhället.

Dödsstraffet återinfördes i strafflagstiftningen 1991 för särskilt allvarliga brott, men inget dödsstraff har verkställts sedan 1954.

Människohandel är ett stort problem i Papua Nya Guinea. Det är straffbart sedan 2013 och regeringen har antagit en handlingsplan för perioden 2015-2020.

Tortyr är förbjudet enligt lag men rapporter om polisiärt våld i samband med frihetsberövanden, under förhör och i häkten är vanligt förekommande.

Våld mot kvinnor är ett utbrett problem. Ungefär 70 procent av kvinnorna i Papua Nya Guinea utsätts någon gång i livet för misshandel eller våldtäkt. Våld i hemmet är vanligt och det finns en utbredd uppfattning att en man har rätt att slå sin hustru i disciplinärt syfte.

Enligt människorättsorganisationer ökar våldet mot barn i hemmet och barn under 16 år står för hälften av alla anmälda våldtäkter.

Korruption är ett omfattande problem i Papua Nya Guinea. Korruptionen återfinns på alla nivåer i samhället.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.