Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sri Lanka

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sri Lanka samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Den mångåriga konflikten och inbördeskriget mellan regeringen i Sri Lanka och den tamilska gerillan upphörde i maj 2009. Under inbördeskrigets slutfas försämrades läget för de mänskliga rättigheterna betydligt och allvarliga kränkningar och övergrepp ägde rum från båda sidor i konflikten. Antalet döda, inklusive civila, var högt. Efter krigsslutet minskade antalet allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i de krigshärjade områdena och i landet i stort. Trots förbättringar förekommer alltjämt bristande respekt för de mänskliga rättigheterna på en rad områden.

I januari 2015 skedde ett oväntat maktskifte i Sri Lanka, då den tidigare presidenten Mahinda Rajapaksa såg sig besegrad av utmanaren Maithripala Sirisena. Den nya regeringen har bidragit till att situationen för människorättsförsvarare och journalister förbättrats. Den nya regeringen har, till skillnad från den föregående, varit öppen för att undersöka anklagelser om brott mot de mänskliga rättigheterna begångna under inbördeskriget samt för att ta upp frågan om ansvarsutkrävande. Sri Lanka ställde sig i september 2015 bakom en FN-resolution som krävde genomgripande åtgärder för att ta upp det förflutna. Regeringens utfästelser fick stor uppmärksamhet och välkomnades då de skulle motverka ansvarsfrihet och stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna i Sri Lanka. Ett år senare har vissa framsteg gjorts men kritik har framförts mot en alltför långsam reformtakt.

Situation vad gäller yttrande- och pressfrihet har förbättrats under den nya regeringen. Sri Lanka har relativt goda indikatorer för hälsa och utbildning.

Våld mot kvinnor är fortsatt ett problem. Hbtq-personer utsätts ofta för diskriminering och våld, inte sällan från polisen.

Diskriminering av tamiler anses ha varit en viktig orsak till det långa inbördeskriget. Diskriminering på etnisk och religiös grund förekommer fortfarande, vilket främst drabbar tamiler men också kristna, muslimer och Sri Lankas urfolk, Veddahfolket.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.