Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Statsrådsberedningen

Sveriges nationella reformprogram 2018

Publicerad

Europa 2020 utgör sedan 2010 EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Genom Europa 2020-strategin har EU och dess medlemsstater enats om konkreta målsättningar var EU bör befinna sig 2020 inom fem områden. Det gäller sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

Ladda ner:

Genomförandet av strategin och framsteg mot de övergripande målsättningarna följs löpande upp inom den europeiska terminen som är ramverket för den ekonomisk-politiska samordningen inom EU.

Medlemsstaternas huvudsakliga årliga rapportering till EU-kommissionen om genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken utgörs av nationella reformprogram. Dessa överlämnas till kommissionen i april varje år och redovisar framsteg mot Europa 2020-strategins målsättningar. Även insatser och åtgärder på områden som bedömts utgöra huvudsakliga ekonomiska utmaningar för medlemsstatens ekonomi och som också identifierats i de landsspecifika rekommendationerna man har fått inom den europeiska terminen redovisas.

Sveriges nationella reformprogram för 2018 är främst baserat på regeringens förslag till åtgärder och reformambitioner i budgetpropositionen för 2018 och 2018 års ekonomiska vårproposition. Det återspeglar även de övergripande prioriteringarna för den ekonomiska politiken i EU som Europeiska rådets ställde sig bakom i mars 2018:

• Ökade investeringar för att främja den ekonomiska återhämtningen och öka långsiktig tillväxt.
• Strukturreformer för inkluderande tillväxt, konvergens mot högre levnadsstandard och konkurrenskraft.
• Ansvarsfull finanspolitik för att främja hållbarhet och konvergens.

I reformprogrammet finns även underlag som inkommit från arbetsmarknadens parter, regionala och lokala aktörer samt organisationer i det civila samhället. Regeringen har inte tagit ställning till dessa underlag.

Laddar...