Sveriges utkast på integrerad nationell energi- och klimatplan

Publicerad

Denna rapport har tagits fram i enlighet med EU:s förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Utkastet till den integrerade energi- och klimatplanen är en sammanställning av Sveriges energi- och klimatpolitik och scenarier baserade på detta. Den första integrerade planen ska lämnas till EU-kommissionen i slutet av 2019.

Ladda ner:

Varje medlemsstat ska meddela EU-kommissionen en integrerad nationell energi- och klimatplan vars innehåll anges i EU:s förordning om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Det ska ske senast den 31 december 2019, därefter senast den 1 januari 2029 och därefter vart tionde år. Den första planen ska omfatta åren 2021–2030 och ta hänsyn till ett mer långsiktigt perspektiv. De följande planerna ska omfatta tio år i taget.

Varje medlemsstat ska också lämna in ett utkast till den integrerade nationella energi- och klimatplanen till EU-kommissionen. Det ska ske senast den 31 december 2018, den 1 januari 2028 och därefter vart tionde år. EU-kommissionen bedömer utkasten och får utfärda specifika rekommendationer till respektive medlemsstat. Rekommendationerna får utfärdas senast sex månader innan de slutgiltiga integrerade nationella energi- och klimatplanerna ska lämnas in.

Som underlag för denna rapportering fick Energimyndigheten (Statens energimyndighet) i uppdrag att ta fram ett förslag till utkast på integrerad energi- och klimatplan. Uppdraget redovisades den 24 november 2017.