Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Vägen till självkörande fordon– försöksverksamhet SOU 2016:28

Publicerad

En särskild utredare har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen.

Ladda ner:

Utredaren bedömer att:

 • De internationella konventionerna om vägtrafik inte hindrar försöksverksamhet med självkörande fordon på väg.

 • För att försöksverksamheten ska kunna genomföras under ordnade former föreslås att verksamheten ska regleras i en särskild lag. För att beviljas tillstånd till försöks-verksamheten ska den som ansöker om tillstånd - testorganisationen - uppfylla särskilda krav.
 • För att säkerställa att regelverket för försöksverksamhet med själv-körande fordon på väg följs ska Transportstyrelsen utöva tillsyn över försöksverksamheten.

 • När fordonet är i självkörande läge ska det straffrättsliga ansvaret bäras av den som har ansökt om tillstånd.

 • Det nuvarande regelverket för ersättning vid trafikskada är sådant att det går att tillämpa på alla nivåer av självkörande fordon.

 • I försökslagstiftningen behöver nya regler för kameraövervakning införas.

 • Det inte är möjligt att i försökslagstiftningen ställa krav på infrastrukturen i samband med olika försök.

 • Det inte behövs några ändringar i arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra försök med självkörande fordon på samtliga automatiseringsnivåer.

Med hänsyn till den tid som kan beräknas för remissförfarandet, beredningen inom Regeringskansliet samt riksdagsbehandlingen, bör de föreslagna lagarna och lagändringarna kunna träda i kraft den 1 maj 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Självkörande fordon på väg

  En särskild utredare ska analysera vilka regelförändringar som behövs för en introduktion av förarstödjande teknik och helt eller delvis självkörande fordon på väg.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Vägen till självkörande fordon - introduktion

  Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. Den tekniska utvecklingen av fordon med automatiska körsystem som tar över en allt större del av förarens uppgifter är i snabbt framåtskridande, liksom utvecklingen av affärsmodeller och tjänster där automatiserade fordon ingår som en del. Både det svenska och det internationella regelverket på transportområdet har huvudsakligen tillkommit under en tid då all körning av fordon skedde manuellt. De är därför inte avsedda för eller anpassade till högt eller fullt automatiserad körning.

 • Vägen till självkörande fordon– försöksverksamhet

  En särskild utredare har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...