Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet Ds 2007:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Lagen ska ersätta polisdatalagen. Det övergripande syftet med den nya lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid polisens behandling av personuppgifter. Den nya lagen skapar också förutsättningar för ett bättre samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna genom ändrade bestämmelser om utlämnande av uppgifter. Lagen reglerar, med några få undantag, all polisens behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten. Personuppgifter ska få behandlas om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller beivra brott, eller fullgöra de förpliktelser som följer av internationella åtaganden. Särskilda bestämmelser föreslås för sådan behandling som sker hos Säkerhetspolisen. För behandling av personuppgifter som fler än ett fåtal personer har åtkomst till (gemensamt tillgängliga uppgifter) föreslås olika begränsande bestämmelser för att trygga den personliga integriteten. Det föreslås också en särskild lag som reglerar polisens allmänna spaningsregister. I promemorian övervägs också vissa frågor om Kustbevakningens behandling av personuppgifter. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (3 st)

Laddar...