Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet ID-nummer: SOU 2001:92

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (3 st)