Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Nya villkor för presstödet Ds 2008:25

Publicerad Uppdaterad

I promemorian görs bedömningen att vissa av bestämmelserna som reglerar driftsstödet i presstödsförordningen (1990:524) bör ändras för att bli förenliga med EG-fördragets regler om statligt stöd. Det föreslås att gränser införs för hur stor del av tidningarnas kostnader som får täckas av driftsstödet.

Ladda ner:

Det föreslås också att driftsstödet för högfrekventa storstadstidningar minskas etappvis under fem år, för att därefter beräknas på samma sätt som driftsstödet för övriga hög- och medelfrekventa dagstidningar. Vidare görs bedömningen att de ändringar i driftsstödet som riksdagen beslutat om i juni 2006, utom den förändring som gäller nivån på driftsstödet till högfrekventa storstadstidningar, bör träda i kraft samtidigt som de ändringar som föreslås i denna promemoria. Ändringarna i reglerna om driftsstöd till dagstidningar föreslås börja gälla den 1 januari 2009 efter att ha anmälts och godkänts av Europeiska kommissionen.