Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet Ds 2009:25

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslaget till ny skollag har tagits fram av en arbetsgrupp på Utbildningsdepartementet, Skollagsberedningen (U 2006:E).

Den nya skollagen omfattar utbildning från och med förskola till och med vuxenutbildning. Lagen är en sammanhållen lagstiftning som ska utgöra basen för kunskap, valfrihet och trygghet i alla de skolformer och andra verksamheter som omfattas av skollagen. Den nya skollagen innebär också att reglering som idag finns i olika lagar och förordningar samlas på ett ställe.

Lagstiftningens struktur har setts över i syfte att åstadkomma en struktur som är mer logisk och bättre avspeglar hur skolsystemet har utvecklats på senare år. Skollagen har moderniserats genom att förenklas och förtydligas samt bättre anpassas till ett målstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som råder mellan stat och kommun. Ansvarsfördelningen såväl mellan stat och kommun som mellan beslutsfattare och pedagogisk profession ska ligga fast.

Lagen innehåller bestämmelser om skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna som anordnas av det allmänna eller av enskilda.

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) skickas ut på remiss till cirka 140 remissinstanser. Remissvaren ska vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast den 1 oktober 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)