Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse Ds 2009:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att den sekretessbrytande bestämmelsen 25 kap. 11 § inte ska gälla för patientnämndsverksamhet.

Ändringen i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2010

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)