Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier Ds 2011:21

Ladda ner:

En utredare har tittat på vissa frågor rörande de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen. Resultatet redovisas i denna promemoria.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition