Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Bättre tillgång till kommunala föreskrifter Ds 2011:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en generell reglering av hur kommunala föreskrifter ska kungöras och hållas tillgängliga. I promemorian väcks även frågor om elektroniskt kungörande av föreskrifterna och elektroniska kommunala anslagstavlor.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)