Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen Ds 2012:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att riksdagen ska godkänna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen, den s.k. Finanspakten. Fördraget är en överenskommelse som skrevs under av 25 av EU:s stat- och regeringschefer den 2 mars 2012, däribland statsministern.

Fördraget innehåller bl.a. regler om att euroländernas offentliga finanser ska vara i balans eller visa överskott och att avvikelser från det medelsiktiga budgetmålet ska korrigeras automatiskt. Dessa regler ska senast ett år efter fördragets ikraftträdande föras in i euroländernas nationella lagstiftning, helst på konstitutionell nivå eller på annat sätt som garanterar att reglerna fullt ut respekteras och efterlevs i den nationella budgetprocessen. Vidare innehåller fördraget en överenskommelse om att införa en större grad av automatik i stabilitets- och tillväxtpaktens underskottsförfarande. Det fastslås även att det ska hållas eurotoppmöten minst två gånger per år och att icke-euroländer som ratificerat fördraget ska bjudas in till dessa toppmöten minst en gång per år.

Fördraget ska ratificeras i enlighet med varje lands konstitutionella bestämmelser. För Sveriges del innebär det att fördraget ska underställas riksdagens prövning. I promemorian föreslås att riksdagen ska godkänna fördraget.
En EU-medlemsstat som inte har infört euron, och som inte förklarar sin avsikt att vara bunden av vissa av fördragets bestämmelser, är inte bundet av dess bestämmelser. Eftersom Sverige inte har infört euron, och inte heller avgett någon förklaring att vara bundet av fördraget, kommer dess bestämmelser inte att vara bindande för Sverige.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...