Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning Ds 2015:30

Publicerad

För att genomföra ett direktiv föreslås i denna promemoria att maximistraffet för olovlig befattning med falska pengar, grovt brott, höjs till fängelse i sex år. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Ladda ner:

Den 22 maj 2014 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/62/EU av den 15 maj 2014 om straffrättsligt skydd av euron
och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättande av
rådets rambeslut 2000/383/RIF (direktivet) i kraft. Direktivet ska
vara genomfört senast den 23 maj 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

    För att genomföra ett direktiv föreslås i denna promemoria att maximistraffet för olovlig befattning med falska pengar, grovt brott, höjs till fängelse i sex år. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

    EU har antagit ett direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning. Avsikten med direktivet är att stärka bekämpandet av förfalskning av euron och andra valutor samt säkerställa ett bättre samarbete mot förfalskningsbrotten.

Proposition (1 st)

  • Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

    Ett direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning har antagits av EU. Avsikten med direktivet är att bättre bekämpa förfalskning av euron och andra valutor samt säkerställa ett bättre samarbete mot förfalskningsbrotten.