Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Genomförandet av EU:s försvarardirektiv; kompletterande förslag

Publicerad

Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänkta och tilltalades processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Som ett led i det arbetet har ett direktiv om försvararrättigheter antagits.

Ladda ner:

Arbete pågår inom Justitiedepartementet med att ta fram en lagrådsremiss som föreslår de lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna genomföra direktivet. Arbetet bygger på promemorian Rätten till försvarare (Ds 2015:7). Förslagen som rör tillgång till försvarare innehåller ändringar i förhållande till promemorians förslag. I dessa delar saknas beredningsunderlag och därför har en kompletterande promemoria tagits fram. I promemorian föreslås bl.a. följande.

 • Det införs en absolut rätt för en misstänkt som är frihetsberövad att träffa och samtala i enrum med sin försvarare. Detsamma ska gälla för annan kontakt i form av t.ex. e-post eller brev mellan den frihetsberövade och hans eller hennes försvarare.
 • Endast den som uppfyller de krav som ställs på en offentlig försvarare får vara privat försvarare för en frihetsberövad person.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 27 november 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

 • Genomförandet av EU:s försvarardirektiv; kompletterande förslag

  Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänkta och tilltalades processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Som ett led i det arbetet har ett direktiv om försvararrättigheter antagits.

 • Rätten till försvarare, m.m.

  I promemorian övervägs genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av EU:s försvarardirektiv

  Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänktas och tilltalades processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Som ett led i det arbetet har ett direktiv om försvararrättigheter antagits. I lagrådsremissen föreslår regeringen de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet.

Proposition (1 st)

 • Genomförande av EU:s försvarardirektiv

  Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänktas och tilltalades processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Som ett led i det arbetet har ett direktiv om försvararrättigheter antagits. I propositionen föreslår regeringen de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet.