Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Nya regler för europeiska småmål – lättare att pröva tvister inom EU Ds 2016:10

Publicerad

Det europeiska småmålsförfarandet är ett förenklat förfarande som kan tillämpas i gränsöverskridande tvister som rör mindre värden. EU har beslutat att förfarandet ska ändras så att det blir snabbare, enklare och billigare för konsumenter och företag att få sina tvister prövade.

Ladda ner:

Ändringen innebär att fler gränsöverskridande tvister kan handläggas som europeiska småmål, eftersom gränsen för vilka tvister som omfattas av förfarandet höjs från 2 000 euro till 5 000 euro. Ändringen möjliggör också att elektronisk delgivning kan användas i större utsträckning än i dag. Dessutom kommer högre krav att ställas på domstolarna att utnyttja modern kommunikationsteknik vid muntlig förhandling och bevisupptagning.

Förfarandet är direkt tillämpligt i Sverige, men kräver kompletterande svenska bestämmelser. I promemorian lämnas förslag till sådana bestämmelser.

Förslagen föreslås träda i kraft den 14 juli 2017.

Pressmeddelande: Det ska bli lättare att pröva småmål inom EU

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nya regler för europeiska småmål – lättare att pröva tvister inom EU

    Det europeiska småmålsförfarandet är ett förenklat förfarande som kan tillämpas i gränsöverskridande tvister som rör mindre värden. EU har beslutat att förfarandet ska ändras så att det blir snabbare, enklare och billigare för konsumenter och företag att få sina tvister prövade.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nya regler för europeiska småmål

    Regeringen föreslår nya lagregler som ska komplettera den reviderade förordningen om det europeiska småmålsförfarandet.

Proposition (1 st)

  • Nya regler för europeiska småmål

    Regeringen föreslår nya lagregler som ska komplettera den reviderade förordningen om det europeiska småmålsförfarandet. Förfarandet är ett alternativ till ordinarie förfaranden för handläggning av tvistemål och syftar till att effektivisera handläggningen och sänka kostnaderna i gränsöverskridande tvister om mindre värden.

Riksdagsbeslut (1 st)