Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till en ny bestämmelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att kommunen får en förtydligad skyldighet mot enskilda som fått beslut från Försäkringskassan om avslag eller indragning av assistansersättning, att informera om vilka möjligheter till stöd som finns enligt LSS.

Ladda ner:

Förslaget ingår i det åtgärdspaket för assistansersättningen som regeringen presenterade den 14 november 2017.

Åtgärdspaketet utgår i huvudsak ifrån Socialstyrelsens och Försäkringskassans svar på ett gemensamt regeringsuppdrag.

I uppdraget ingick bland annat att se på behovet av informationskyldighet för kommunen mot enskilda i samband med indragning av assistansersättning från Försäkringskassan.

Socialstyrelsen har föreslagit att kommunen får skyldighet att kontakta enskilda som fått beslut om indragning av assistansersättning och att en ny bestämmelse om detta ska införas i LSS.

Regeringen har uttalat att skyldigheten även bör omfatta beslut om avslag på ansökan om assistansersättning. Utgångspunkten är att enskilda som inte beviljas assistansersättning ska få heltäckande övergång till annat stöd när rätten till det finns. Ett sådant förslag lämnas därför i denna promemoria.

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

    I promemorian lämnas förslag till en ny bestämmelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att kommunen får en förtydligad skyldighet mot enskilda som fått beslut från Försäkringskassan om avslag eller indragning av assistansersättning, att informera om vilka möjligheter till stöd som finns enligt LSS.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition