Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Åtgärdsprogram 3.0 – Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Publicerad

I detta arbete har regeringen identifierat flera delar, där arbetet behöver utvecklas för en sjukförsäkring som ger såväl trygghet som stöd. I budgetpropositionen för 2018 adresserades ett antal av dem, att stödet till individen behöver öka, att hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen behöver utvecklas samt behovet av en rättssäker och effektiv administration av sjukförsäkringen.

Ladda ner:

I det fortsatta arbetet har regeringen identifierat två utvecklingsområden där det behövs ytterligare insatser, det handlar om att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.