Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Vissa farleds- och hamnfrågor

Publicerad

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen kommer från och med det datumet att gälla såsom lag i Sverige.

Ladda ner:

Det övergripande syftet med förordningen är att förenkla tillträdet till marknaden för hamntjänster och att förbättra kvaliteten och effektiviteten i de tjänster som erbjuds de aktörer som nyttjar hamnen. Förordningen ger medlemsstaterna möjlighet att företa vissa nationella anpassningar beträffande tillämpningen av denna. Det gäller bland annat förordningens tillämpning på andra hamnar än de som ingår i det transeuropeiska transportnätverket. Vidare krävs viss kompletterande lagstiftning avseende tillsyn och sanktioner. I promemorian föreslås att det införs en lag med kompletterande bestämmelser till hamnförordningen.

Det framstår även som oklart idag vilket ansvar farledshållare och hamninnehavare har avseende ordnande och underhåll av framförallt allmänna farleder och allmänna hamnar med avseende på sjösäkerheten. I avsikt att åtgärda det problemet föreslås en ny lag om allmänna farleder och allmänna hamnar.

Lagen är tänkt att ersätta den nuvarande lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn. Vidare föreslås vissa ändringar i sjötrafikförordningen (1986:300).
Utöver detta föreslås också vissa följdändringar i andra författningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning

    I denna promemoria föreslås att Transportstyrelsen ska pröva klagomål m.m. enligt EU:s hamntjänstförordning. Konkurrensverket ska vara skyldigt att på Transportstyrelsens begäran avge yttranden för denna prövning. En bestämmelse om att sekretess ska gälla införs i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Förslagen som avser myndigheternas uppgifter föreslås träda i kraft den 24 mars 2019. Förslaget om sekretess föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

  • Vissa farleds- och hamnfrågor

    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen kommer från och med det datumet att gälla såsom lag i Sverige.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen reglerar bl.a. frågor om rätt till tillträde till hamnen för att utföra hamntjänster och villkoren för detta samt frågor om finansiell insyn i hamnens verksamhet.

Proposition (1 st)