Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning N2018/05533/SUBT

Publicerad

I denna promemoria föreslås att Transportstyrelsen ska pröva klagomål m.m. enligt EU:s hamntjänstförordning. Konkurrensverket ska vara skyldigt att på Transportstyrelsens begäran avge yttranden för denna prövning. En bestämmelse om att sekretess ska gälla införs i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Förslagen som avser myndigheternas uppgifter föreslås träda i kraft den 24 mars 2019. Förslaget om sekretess föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning

    I denna promemoria föreslås att Transportstyrelsen ska pröva klagomål m.m. enligt EU:s hamntjänstförordning. Konkurrensverket ska vara skyldigt att på Transportstyrelsens begäran avge yttranden för denna prövning. En bestämmelse om att sekretess ska gälla införs i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Förslagen som avser myndigheternas uppgifter föreslås träda i kraft den 24 mars 2019. Förslaget om sekretess föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

  • Vissa farleds- och hamnfrågor

    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen kommer från och med det datumet att gälla såsom lag i Sverige.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen reglerar bl.a. frågor om rätt till tillträde till hamnen för att utföra hamntjänster och villkoren för detta samt frågor om finansiell insyn i hamnens verksamhet.

Proposition (1 st)