Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning Prop. 2018/19:39

Publicerad

Ladda ner:

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den
15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen reglerar bland annat frågor om rätt till tillträde till en hamn för att utföra hamntjänster och villkoren för detta samt frågor om finansiell insyn i hamnens verksamhet.

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till
EU:s hamntjänstförordning. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om skyldigheter för hamnledningen. En hamnledning som inte har följt vissa av bestämmelserna i hamntjänstförordningen ska ersätta den skada som därigenom har uppkommit för en hamntjänsteleverantör. Hamnledningen ska vidare se till att en hamninfrastrukturavgift tas ut. Hamnledningar och hamntjänsteleverantörer ska vara skyldiga att lämna den information och de handlingar som är nödvändiga för en prövning av klagomål om huruvida hamntjänstförordningen har följts. Prövningsmyndigheten ska få besluta de förelägganden som behövs för prövningen och för att de som omfattas av prövningen ska fullgöra sina skyldigheter.

Propositionen innehåller också förslag till ändring i lagen (1981:655)
om vissa avgifter i allmän hamn.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 24 mars
2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning

    I denna promemoria föreslås att Transportstyrelsen ska pröva klagomål m.m. enligt EU:s hamntjänstförordning. Konkurrensverket ska vara skyldigt att på Transportstyrelsens begäran avge yttranden för denna prövning. En bestämmelse om att sekretess ska gälla införs i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Förslagen som avser myndigheternas uppgifter föreslås träda i kraft den 24 mars 2019. Förslaget om sekretess föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

  • Vissa farleds- och hamnfrågor

    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen kommer från och med det datumet att gälla såsom lag i Sverige.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen reglerar bl.a. frågor om rätt till tillträde till hamnen för att utföra hamntjänster och villkoren för detta samt frågor om finansiell insyn i hamnens verksamhet.

Proposition (1 st)