Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Tillstånd till offentlig danstillställning Ds 2018:20

Publicerad

Justitie- och inrikesministern Morgan Johansson beslutade den 29 september 2017 att ge kammarrättsrådet Pia Cedermark i uppdrag att biträda Justitiedepartementet i utredningen av om tillståndskravet för anordnande av offentliga danstillställningar bör tas bort eller förändras i något avseende (Ju 2017:O).

Ladda ner:

Utredningens förslag innebär att dagens absoluta tillståndskrav ersätts med ett tillståndskrav som är beroende av vissa riskfaktorer. Genom att tillståndskravet kopplas till riskfaktorer blir det tydligare varför och under vilka omständigheter dans är en tillståndspliktig verksamhet. Förslaget bör leda till att regelverket vinner större förståelse och acceptans. Ambitionen med förslaget är att åstadkomma en förenkling och minskad byråkrati utan att göra avkall på ordning och säkerhet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Tillstånd till offentlig danstillställning

    Justitie- och inrikesministern Morgan Johansson beslutade den 29 september 2017 att ge kammarrättsrådet Pia Cedermark i uppdrag att biträda Justitiedepartementet i utredningen av om tillståndskravet för anordnande av offentliga danstillställningar bör tas bort eller förändras i något avseende (Ju 2017:O).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avskaffat tillståndskrav för offentlig danstillställning

    I dag krävs till­stånd för att anordna en offent­lig dans­till­ställ­ning, oavsett var den hålls och utan hänsyn till dans­till­ställ­ningens art eller omfatt­ning. Till­stånds­kravet upp­levs av arran­görer som för­åldrat, baserat på en moralistisk utgångs­punkt som inte längre delas av allmän­het och riksdag och som en administ­rativ börda. Detta påverkar regel­verkets legiti­mitet och det kan ifråga­sättas om till­stånds­kravet är ett proportio­nerligt ingrepp i enskildas handlings­frihet.

Proposition (1 st)

  • Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

    I dag krävs tillstånd för att anordna en offentlig dans­tillställ­ning, oavsett var den hålls och utan hänsyn till dans­tillställ­ningens art eller omfatt­ning. Tillstånds­kravet upplevs av arrangörer som föråldrat, baserat på en moralistisk utgångs­punkt som inte längre delas av allmänhet och riksdag, och som en administrativ börda. Detta påverkar regel­verkets legitimitet och det kan ifråga­sättas om tillstånds­kravet är ett propor­tionerligt ingrepp i enskildas handlings­frihet.

Laddar...