Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Tillstånd till offentlig danstillställning Ds 2018:20

Publicerad

Justitie- och inrikesministern Morgan Johansson beslutade den 29 september 2017 att ge kammarrättsrådet Pia Cedermark i uppdrag att biträda Justitiedepartementet i utredningen av om tillståndskravet för anordnande av offentliga danstillställningar bör tas bort eller förändras i något avseende (Ju 2017:O).

Ladda ner:

Utredningens förslag innebär att dagens absoluta tillståndskrav ersätts med ett tillståndskrav som är beroende av vissa riskfaktorer. Genom att tillståndskravet kopplas till riskfaktorer blir det tydligare varför och under vilka omständigheter dans är en tillståndspliktig verksamhet. Förslaget bör leda till att regelverket vinner större förståelse och acceptans. Ambitionen med förslaget är att åstadkomma en förenkling och minskad byråkrati utan att göra avkall på ordning och säkerhet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Tillstånd till offentlig danstillställning

    Justitie- och inrikesministern Morgan Johansson beslutade den 29 september 2017 att ge kammarrättsrådet Pia Cedermark i uppdrag att biträda Justitiedepartementet i utredningen av om tillståndskravet för anordnande av offentliga danstillställningar bör tas bort eller förändras i något avseende (Ju 2017:O).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition