Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter Ds 2018:33

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och kommer att remitteras.

Ladda ner:

Förslagen som presenteras är utredarens egna. Förslaget om användningsförbud samt förslaget om ett undantag i ianspråktagandelagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition