Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter Ds 2018:33

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och kommer att remitteras.

Ladda ner:

Förslagen som presenteras är utredarens egna. Förslaget om användningsförbud samt förslaget om ett undantag i ianspråktagandelagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

    I propositionen föreslås att det ska bli förbjudet att använda ett fordon med obetalda felparkeringsavgifter och att en polisman eller en bilinspektör ska ta hand om fordonets registreringsskyltar om användningsförbudet överträds. Vidare föreslås vissa mindre ändringar som rör rätten att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.