Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Publicerad

Mottagandeutredningen har i sitt betänkande från mars 2018 lämnat två förslag på hur de negativa sociala konsekvenserna av eget boende för asylsökande, s.k. EBO, kan begränsas. Båda förslagen syftar till att minska den segregation och trångboddhet som är förknippad med EBO i vissa kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar. För att regeringen skyndsamt ska kunna gå vidare med något av förslagen har en kompletterande promemoria tagits fram inom Regeringskansliet.

Ladda ner:

Utgångspunkten i Mottagandeutredningens båda förslag är att de negativa sociala konsekvenserna av EBO ska kunna begränsas i vissa kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar. Eftersom utredningen inte lämnat fullständiga förslag avseende hur begränsningen ska göras har en kompletterande promemoria tagits fram.

Inom ramen för regeringens långsiktiga satsning på kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar har regeringen identifierat 32 kommuner med delområden som har stora socioekonomiska utmaningar utifrån kriterierna arbetslöshet, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och valdeltagande. De två förslagen syftar till att ge dessa kommuner en möjlighet att begränsa EBO i områden med socioekonomiska utmaningar.

Det ena förslaget, en så kallad områdesbegränsning, innebär att en asylsökande som under asylprocessen ordnar eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar i någon av de angivna kommunerna inte ska ha rätt till dagersättning. Det andra förslaget, en så kallad social prövning, innebär att en asylsökande som ordnar eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar måste ha en bostad av lämplig storlek för det antal personer som bor där för att ha rätt till dagersättning. Liksom hittills ska Migrationsverket ordna boende för de asylsökande som väljer att inte bo i EBO.

Enligt båda förslagen ska kommunerna själva få ange om de vill omfattas av begränsningen och vilka bostadsområden som ska omfattas. Regeringen har inte tagit ställning till vilket av förslagen som bör införas.

Förslagen bedöms ha flera positiva effekter i de berörda kommunerna, bland annat minskad segregation i samhället och minskad trångboddhet. Vidare bedöms förslagen leda till att fler asylsökande kommer att välja att bo där förutsättningarna för integration är bättre. Kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar kommer också att avlastas. Därmed ökar deras förutsättningar att erbjuda välfärdstjänster till såväl asylsökande som övriga kommuninvånare. 

Promemorian har remitterats, med svarstid den 15 november. Remisstiden för Mottagandeutredningens betänkande har förlängts till samma datum.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

 • Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02)

  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 31 mars 2018.

 • Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02)

  Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn (dir. 2015:107). Uppdraget utvidgas nu.

 • Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen

  En särskild utredare har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn. Utredningen har fått förlängd tid för hela uppdraget som ska slutredovisas den 31 oktober 2017.

 • Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända

  En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Uppdraget ska delredovisas i januari 2017 och slutredovisas i oktober 2017.

Departementsserien (1 st)

 • Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

  Mottagandeutredningen har i sitt betänkande från mars 2018 lämnat två förslag på hur de negativa sociala konsekvenserna av eget boende för asylsökande, s.k. EBO, kan begränsas. Båda förslagen syftar till att minska den segregation och trångboddhet som är förknippad med EBO i vissa kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar. För att regeringen skyndsamt ska kunna gå vidare med något av förslagen har en kompletterande promemoria tagits fram inom Regeringskansliet.

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

  Mottagandeutredningen (A 2015:02) har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Utredningen redovisar i detta betänkande ett huvudförslag där staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. Utredningen redovisar även ett alternativt upplägg där staten tar ansvar för mottagandet av asylsökande på i huvudsak egen hand.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)