Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande Diarienummer: A2018/00777/I

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen från Mottagandeutredningen SOU 2018:22, Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Remissinstanserna 1–120 har tidigare fått Mottagandeutredningens betänkande (SOU 2018:22) på remiss, se remissbrev daterat den 9 maj 2018. Inom Justitiedepartementet har en kompletterande promemoria i frågan om eget boende för asylsökande m.fl. tagits fram. Remissen omfattar även den kompletterande promemorian.

För remissinstanserna för den kompletterande promemorian, som inte tidigare har fått betänkandet på remiss, omfattar remissen frågan om eget boende för asylsökande m.fl. (betänkandet avsnitt 7.3 och 13.8 samt den kompletterande promemorian).

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.