Remiss av promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande Diarienummer: A2018/00777/I

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.

Remissinstanser:

Remissinstansernas svar på Mottagandeutredningens betänkande och den kompletterande promemorian

Remissinstanserna 1–120 har tidigare fått Mottagandeutredningens betänkande (SOU 2018:22) på remiss, se remissbrev daterat den 9 maj 2018. Inom Justitiedepartementet har en kompletterande promemoria i frågan om eget boende för asylsökande m.fl. tagits fram. Remissen omfattar även den bifogade promemorian.

För remissinstanserna 121–135, som inte tidigare har fått betänkandet på remiss, omfattar remissen frågan om eget boende för asylsökande m.fl. (betänkandet avsnitt 7.3 och 13.8 samt den bifogade promemorian).

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.