Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändringar i EU:s valrättsakt

Publicerad

Europeiska unionens råd antog i juli 2018 beslutet (EU, Euratom) 2018/994 om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976, den s.k. valrättsakten. Ändringsbeslutet, som kompletterar den befintliga valrättsakten, ska godkännas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella krav. Beslutet träder i kraft efter att det godkänts av samtliga medlemsstater.

Ladda ner:

Det följer av ändringsbeslutet att valrättsakten ändras på flera punkter. Vissa ändringar är tvingande för medlemsstaterna medan andra är av fakultativ karaktär. Ändringarna innebär bl.a. att vissa tidsfrister införs och att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att dubbel röstning i val till Europaparlamentet bemöts med effektiva påföljder. Målsättningen är att ändringsbeslutet ska träda i kraft i god tid före valen till Europaparlamentet 2019.

I promemorian behandlas bl.a. frågan om anpassning av svensk rätt till bestämmelserna i ändringsbeslutet. Bedömningen görs att det inte behövs några lagändringar med anledning av beslutet. Som en följd av kravet på att medlemsstaterna i enlighet med sina konstitutionella krav ska godkänna ändringsbeslutet görs i promemorian bedömningen att det ankommer på regeringen att godkänna beslutet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändringar i EU:s valrättsakt

    Europeiska unionens råd antog i juli 2018 beslutet (EU, Euratom) 2018/994 om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976, den s.k. valrättsakten. Ändringsbeslutet, som kompletterar den befintliga valrättsakten, ska godkännas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella krav. Beslutet träder i kraft efter att det godkänts av samtliga medlemsstater.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition