Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Ds 2018:40

Publicerad

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen). Förslaget utgår från en överenskommelse mellan Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Svenskt Näringsliv.

Ladda ner:

I promemorian föreslås att en arbetstagare i vissa fall inte ska få
vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden
av ett kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation, dvs. som
redan är bunden av ett kollektivavtal. Det föreslås att stridsåtgärden
endast ska vara lovlig om åtgärden har till ändamål att uppnå ett
kollektivavtal som medför fredsplikt och om arbetstagarorganisationen
inför åtgärden har förhandlat med arbetsgivaren om
de krav som organisationen ställer. Det föreslås att det inte heller ska
få uppställas andra krav än de som har varit föremål för förhandling.
Vidare föreslås att kraven som arbetstagarorganisationen ställer inte
ska få avse vilken rättslig verkan ett kollektivavtal mellan parterna
kommer att få. Det föreslås också att om en arbetstagarorganisation
i samband med kollektivavtalsförhandlingar med en redan
kollektivavtalsbunden arbetsgivare begär att få sluta ett avtal om
medbestämmanderätt i en viss fråga, ska det inte finnas någon s.k.
kvarlevande stridsrätt i den aktuella frågan.

Förslaget påverkar inte rätten att delta i s.k. indrivningsblockader
eller sympatiåtgärder. Det medför inte heller någon utökad fredsplikt
i förhållande till en arbetsgivare som saknar kollektivavtal för
det aktuella arbetet. Inte heller rätten att vidta politiska stridsåtgärder
eller internationella sympatiåtgärder påverkas av förslaget. 

I promemorian föreslås dessutom ett utvidgat förbud mot
stridsåtgärder som har till ändamål att utöva påtryckning i rättstvister.
I dag gäller förbudet endast för arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal och vid tvister som har ett samband
med kollektivavtalet eller medbestämmandelagen. Förslaget innebär
att förbudet även ska gälla för arbetsgivare och arbetstagare som inte
är bundna av kollektivavtal och att det ska gälla vid alla individuella
tvister om lag eller avtal.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

    Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen). Förslaget utgår från en överenskommelse mellan Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Svenskt Näringsliv.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)