Remiss av Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Diarienummer: A2018/01812/ARM

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister.

Remissinstanser:

Remissinstanser

Arbetsdomstolen
Arbetsgivaralliansen
Arbetsgivarföreningen KFO
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation BAO
Brandmännens riksförbund
Diskrimineringsombudsmannen
Företagarna
Göteborgs kommun
IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
ILO-kommittén
Justitiekanslern
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Landsorganisationen i Sverige
Lunds universitet (Juridiska institutionen)
Malmö tingsrätt
Medlingsinstitutet
Offentlighetsanställdas förhandlingsråd
PTK
Regelrådet
Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
Stockholms kommun
Svensk Lokförarförening
Svenska Hamnarbetarförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges akademikers centralorganisation
Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)
Sveriges Kommuner och Landsting
Tillväxtverket
Tjänstemännens centralorganisation
Umeå universitet (Juridiska institutionen)
Västsvenska handelskammaren

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 31 januari 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.