Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen Fi2019/00980

Publicerad

Ladda ner:

I marknadsföringslagen finns bestämmelser som ger Konsumentombudsmannen (KO) möjlighet att utreda om en näringsidkare bryter mot reglerna om marknadsföring och bestämmelser som syftar till att förhindra framtida överträdelser av dessa regler. Det kan t.ex. handla om föreläggande för näringsidkare att lämna viss information till KO respektive föreläggande om förbud att fortsätta med vilseledande marknadsföring. I regel brukar dessa förelägganden förenas med hot om vite. Om föreläggandet inte följs kan KO väcka talan om utdömande av vitet.

I promemorian föreslås att domstolen efter yrkande av part får möjlighet att besluta om kvarstad, vilket innebär att näringsidkaren fråntas sin rätt att förfoga över viss egendom till dess att frågan om vitets utdömande är avgjord.

Förslaget har utarbetats med utgångspunkt i de åtgärder som diskuteras i betänkandet Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1).

Promemorian innehåller även förslag till redaktionella ändringar av marknadsföringslagen.

Lagstiftningskedjan