Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag Fi2019/01129/BB

Publicerad

I denna promemoria lämnas förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag.

Ladda ner:

Förordningen omfattas av bestämmelserna om statligt stöd i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (artiklarna 107–108). Det innebär
att förordningen måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan ett stöd kan lämnas i enlighet med förordningen. Innehållet i promemorian utgör ett underlag för en sådan anmälan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...