Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön S2020/02592/SF

Publicerad

Socialdepartementet redovisar de förslag till bestämmelser om sjukpenning och karens, handläggning av ärenden och om arbetsgivarens rätt till ersättning för sjuklönekostnader som föranleds av förslagen propositionen Åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:132).

Ladda ner:

Karensavdrag, sjukpenning och sjuklön

En ny förordning föreslås. Förordningen innehåller bestämmelser om ersättning för karensavdrag, sjukpenning, karens och arbetsgivarens rätt till ersättning för sjuklönekostnader.

Läkarintyg och behandling av personuppgifter

Socialdepartementet föreslår också ändringar i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall och i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition