Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget Dnr: S2020/04306/SF

Publicerad Uppdaterad

Socialdepartementet föreslår ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget. Tilläggsbidraget omfattar barnfamiljer med låga inkomster.

Separat bidrag

Socialdepartementet föreslår att tilläggsbidraget lämnas som ett separat bidrag utanför beräkningen av det ordinära bostadsbidraget. Bidraget beräknas inte utifrån en bidragsgrundande inkomst. Det betalas ut löpande med ett belopp som bestäms av en beräkningsfaktor om 25 procent av storleken på det ordinarie preliminära bostadsbidraget.

Beräknas inte som del i ordinarie slutligt bostadsbidrag

Bidraget ingår inte som en del av beräkningen för det ordinarie slutliga bostadsbidraget. Tilläggsbidraget föreslås lämnas till den som tar emot särskilt bidrag för hemmavarande barn, särskilt bidrag för barn som bor växelvis eller umgängesbidrag.

Förslagen bör träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition