Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 S2020/03216/SF

Publicerad

I promemorian redovisar Socialdepartementet förslag till bestämmelser om tillfällig föräldrapenning och handläggning av ärenden om tillfällig föräldrapenning som föranleds av ändringen enligt prop. 2019/20:132, Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset. Regleringen föreslås införas i en ny förordning.

Ladda ner:

Möjligheterna utvidgas

Socialdepartementet föreslår att möjligheterna för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning utvidgas. En förälder ska – dock med en annan beräkningsgrund – kunna få tillfällig föräldrapenning, för att vårda barn. Detta om föräldern behöver avstå från arbete när den skola som barnet går i stänger eller är delvis stängd på grund av covid-19.

Behov kan styrkas på annat sätt

Socialdepartementet föreslår också att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning ska kunna styrkas på annat sätt än genom läkarutlåtande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut