Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt S2020/05401/SF

Publicerad

I propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:132) föreslogs det bland annat att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, vid extraordinära händelser i fredstid, ska kunna meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 13 kap. socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, och om handläggning av ärenden i 110 kap. SFB. Riksdagen fattade den 2 april 2020 beslut om förslagen i propositionen. Den aktuella lagändringen (2 kap. 5 a § SFB) trädde i kraft den 7 april 2020

Ladda ner:

I denna promemoria redovisas förslag till tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning som kan beslutas av regeringen med stöd av den lagändring som avses ovan. Syftet med de tillfälliga bestämmelserna är att bidra till ett ökat skydd för de barn som kan ha ökad risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Regleringen föreslås ingå i den tillfälliga förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19.

I förordningen föreslås att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka på det sätt som avses enligt 30 § kap. 13 SFB i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig föräldrapenning om det på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet har genomgått för den allvarliga sjukdomen finns skäl att skydda barnet mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Ersättning ska lämnas enligt förälderns sjukpenning-grundande inkomst och för rätt till ersättning ska det krävas att föräldern har behov av att avstå arbete den aktuella tiden. Förmånen kan betalas ut under högst 90 dagar.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

    I propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:132) föreslogs det bland annat att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, vid extraordinära händelser i fredstid, ska kunna meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 13 kap. socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, och om handläggning av ärenden i 110 kap. SFB. Riksdagen fattade den 2 april 2020 beslut om förslagen i propositionen. Den aktuella lagändringen (2 kap. 5 a § SFB) trädde i kraft den 7 april 2020

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition