Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad

Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Förordningen gäller tills vidare men ska upphävas när den inte längre behövs. Promemorian innehåller förslag till ändringar som gör regleringen mer träffsäker.

Ladda ner:

Förslagen innebär att förordningens förbud inte ska gälla för vissa sammankomster och tillställningar med sittande deltagare, och inte heller för sammankomster och tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förslagen är ett första steg för att möjliggöra sammankomster och tillställningar där risken för smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition